listIcon
sök
content
content0
Inloggad!

Arbetsmiljölagen

Vilka regler gäller på arbetsplatsen och vilken beredskap krävs vad gäller första hjälpen och olyckor?

Arbetsmiljölagen

Vilka regler gäller på arbetsplatsen och vilken beredskap krävs vad gäller första hjälpen och olyckor? Det och mer inom området beskrivs i Arbetsmiljölagen.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. När Arbetsmiljöverket skriver om första hjälpen avser man:

  • de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling
  • de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.
  • de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Besök Arbetsmiljöverkets webbplats för fullständig och senaste information. I de allmänna råden om tillämpning finns bra hjälp och information om hur man ska agera. Några viktiga punkter ur lagstiftningen nämns nedan:

Beredskap och rutiner

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Kunskaper i första hjälpen

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Utrustning för första hjälpen

Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet.

SAMMANFATTNING

Olika verksamheter har olika krav men gemensamt är att för att uppfylla arbetsmiljölagen så ställs ofta höga krav på genomtänkt första hjälpen-utrustning och kunskap. Detta för att rädda liv och förhindra skadeutveckling.

Behovet av första hjälpen-utrustning beror på verksamhetens miljö och risker. Hjärtstartare är inget lagkrav men vi ser det som ett självklart val för alla verksamheter. Likaså utbildning i HLR. Som arbetsgivare har man ett formellt krav att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. Det är verksamhetsansvarig som är skyldig att se till att lagen uppfylls.

KONTAKT

Vill du ha support från oss, önskar du offert eller har du någon annan fråga?

Vi svarar under vardagar från 09:00 till 17:00. Via mail svarar vi inom 24 timmar. Välkommen!

Kontakta oss på

Namn * 

Telefonnummer 

E-post * 

Företag 

Meddelande

Vi stöttar hjärtuppropet
ISO 14001 Certificate
ISA 9001 Certificate
Swedish standard institutet
Braschrådet för hjärtstartare i Sverige

Copyright© 2024 HLR-Konsulten.se, all rights reserved